ZAPISZ SIĘ DO NASZEGO NEWSLETTERA - OTRZYMASZ 5% KOD RABATOWY NA PIERWSZY WYNAJEM

Polityka prywatności

Nasza polityka prywatności

1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejsza Polityka Prywatności (dalej jako: „Polityka”) określa zasady, zakres i cel przetwarzania danych osobowych (dalej jako: „Dane Osobowe”), zasady dostępu do Danych Osobowych, sprostowania Danych Osobowych i usunięcia Danych Osobowych przez klientów (dalej jako: „Klienci”) spółki pod firmą: „Envio Group Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółką komandytowa” z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Jagiellońskiej 21, 85-097 Bydgoszcz, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000716322, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, Wydział XIII Gospodarczy KRS, posiadającej NIP: 9532640176 oraz numer REGON: 341473272 (dalej jako: „Envio Rental Car”).

1.2. Każdy Klient ma możliwość odczytu i ściągnięcia Polityki na swoje urządzenie oraz dokonania jej wydruku.

2. Dane kontaktowe Administratora Danych Osobowych

2.1. Envio Rental Car jest administratorem Danych Osobowych Klientów.

2.2. Kontakt z Envio Rental Car możliwy jest:

2.2.1. telefonicznie pod numerem: +48 733 133 333;

2.2.2. za pośrednictwem poczty elektronicznej o adresie: biuro@erc.pl;

2.2.3. za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się na witrynie: www.erc.pl;

2.2.4. listownie, na adres: ul. Jagiellońskiej 21, 85-097 Bydgoszcz.

2.3. Z Envio Rental Car Klienci mogą się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Danych Osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem Danych Osobowych.

3. Podstawa prawna przetwarzania Danych Osobowych

3.1. Envio Rental Car świadczy na rzecz Klientów usługi najmu pojazdów (dalej jako: „Usługi”).

3.2. Dane Osobowe Klientów przetwarzane są przez Envio Rental Car na podstawie:

3.2.1. art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej jako: „Rodo”), tj. w celu wykonania na rzecz Klientów Usług, przedstawienia szczegółów oferty Usług lub udzielenia informacji w przedmiocie świadczonych Usług;

3.2.2. art. 6 ust. 1 lit. f Rodo gdy będzie to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Envio Rental Car określonych w pkt. 5.1 niniejszej Polityki;

3.2.3. zgody udzielonej przez Klientów, w tym zgody na otrzymanie informacji handlowych drogą elektroniczną.

4. Zakres Gromadzonych przez Envio Rental Car Danych Osobowych

4.1. Zakres udostępnianych Envio Rental Car przez Klientów Danych Osobowych obejmuje:

4.1.1. imię/imiona i nazwisko;

4.1.2. dane kontaktowe: nr telefonu, adres e-mail;

4.1.3. numer rachunku bankowego;

4.1.4. wiek, datę urodzenia;

4.1.5. informacje o posiadanych uprawnieniach do prowadzenia pojazdów.

4.2. W razie zaistnienia konieczności pozyskania dodatkowych Danych Osobowych, niewskazanych w pkt 4.1. powyżej, Envio Rental Car uzyska dodatkową zgodę od Klienta na gromadzenie Danych Osobowych.

5. Cel gromadzenia Danych Osobowych

5.1. Dane Osobowe Klientów będą gromadzone i przetwarzane przez Envio Rental Car w celu koniecznym do świadczenia na rzecz Klientów Usług oraz gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Envio Rental Car – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – za które uznaje się wykonywanie Umowy, zapobieganie oszustwom, zapewnienie bezpieczeństwa, stosowanie wewnętrznych procesów nadzoru zgodności z prawem, a ponadto ustalanie, dochodzenie i obronę przed roszczeniami.

6. Okres przechowywania Danych Osobowych

6.1. Okres przetwarzania Danych Osobowych Klientów przez Envio Rental Car zależeć będzie od celu przetwarzania:

6.1.1. w przypadku przetwarzania Danych Osobowych dla celów realizacji Umowy Dane Osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla jej wykonania;

6.1.2. w przypadku ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia się roszczeń z tego tytułu;

6.1.3. w sytuacji świadczenia Usług na rzecz Klientów – przez okres 6 (słownie: sześciu) lat, z uwagi na przepisy prawa podatkowego.

6.2. Po upływie terminów wskazanych w pkt. 6.1. Dane Osobowe Klientów przechowywane będą jedynie dla celów ich usunięcia lub zanonimizowania.

7. Bezpieczeństwo Danych Osobowych

Dla Envio Rental Car bezpieczeństwo Danych Osobowych Klientów jest bardzo ważne. Envio Rental Car dokłada wszelkich starań, by chronić Dane Osobowe Klientów przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich oraz aby zapewnić bezpieczeństwo Danych Osobowych Klientów. Envio Rental Car przetwarza Dane Osobowe Klientów wyłącznie w celach wskazanych w niniejszej Polityce oraz z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa. Dostęp do Danych Osobowych Klientów udzielany jest wyłącznie tym pracownikom Envio Rental Car i podmiotom, których dostęp konieczny jest w celu świadczenia Usług na rzecz Klientów i wyłącznie w sposób opisany w Polityce.

8. Informacja o dowolności podania Danych Osobowych

Envio Rental Car informuje Klientów, iż podanie przez nich Danych Osobowych jest w pełni dobrowolne, przy czym brak podania Danych Osobowych może utrudnić lub uniemożliwić świadczenie Usług przez Envio Rental Car na rzecz Klientów.

9. Prawa Klienta w związku z przetwarzaniem Danych Osobowych

9.1. W związku z przetwarzaniem Danych Osobowych przez Envio Rental Car każdemu Klientowi przysługuje prawo do:

9.1.1. informacji o przetwarzanych przez Envio Rental Car Danych Osobowych;

9.1.2. dostępu do swoich Danych Osobowych;

9.1.3. sprostowania lub usunięcia Danych Osobowych;

9.1.4. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych;

9.1.5. ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych.

9.2. W celu wykonania przysługujących praw Klient może skorzystać z dowolnej formy kontaktu z Envio Rental Car wskazanej w punkcie 2.2. niniejszej Polityki.

10. Prawo wniesienie skargi na niezgodne z prawem przetwarzanie Danych Osobowych

Każdemu Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych zajmującego się ochroną danych osobowych. Skargi należy kierować na adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

11. Postanowienia Końcowe

11.1. Podział Polityki na punkty oraz nadanie poszczególnym punktom tytułów ma jedynie znaczenie porządkujące i nie powinno wpływać na ich wykładnię.

11.2. Polityka w powyższym brzmieniu obowiązuje od dnia 01.03.2021 r.

11.3. Wszelkie, uwagi, opinie oraz informacje można kierować za pomocą zakładki KONTAKT znajdującej się na stronie www.erc.pl.