Jagiellońska 21,85-097 Bydgoszcz
Jagiellońska 21,85-097 Bydgoszcz
Lotnisko Bydgoszcz
Zwrot i odbiór w innym miejscu (indywidualna wycena)
Jagiellońska 21,85-097 Bydgoszcz
Jagiellońska 21,85-097 Bydgoszcz
Lotnisko Bydgoszcz
Zwrot i odbiór w innym miejscu (indywidualna wycena)

Regulamin wypożyczalni

Poznaj warunki korzystania z usługi.

1. Postanowienia ogólne
1.1.
Niniejszy Regulamin określa zasady najmu Pojazdów Envio Rental Car. Każdy Klient Envio Rental Car ma możliwość odczytu, ściągnięcia Regulaminu na swoje urządzenie oraz dokonania jego wydruku.
1.2. Regulamin znajduje zastosowanie do każdej Umowy w całości, chyba że Strony wyłączą wyraźnie w Umowie stosowanie Regulaminu lub jego części.

2. Definicje
Na potrzeby Regulaminu przyjmuje się następujące definicje:

 • Czynsz – Czynsz należny Envio Rental Car od Klienta z tytułu najmu Pojazdu;
 • Envio Rental Car – spółka pod firmą: „Envio Group Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółką komandytowa” z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Jagiellońskiej 21, 85-097 Bydgoszcz, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000716322, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, Wydział XIII Gospodarczy KRS, posiadająca NIP: 9532640176 oraz numer REGON: 341473272;
 • Klient – podmiot, z którym Envio Rental Car zawarł Umowę;
 • Dzień przekazania – dzień określony w Umowie, w którym Envio Rental Car dokonał wydania Pojazdu Klientowi;
 • Dzień Zwrotu – dzień określony w Umowie, w którym Klient zobowiązany jest zwrócić Pojazd Envio Rental Car;
 • Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16; poz. 93 z późn. zm.);
 • Konsument – Klient będący konsumentem zgodnie z definicją art. 221 KC;
 • Pojazd – samochód będący przedmiotem Umowy;
 • Protokół – Pisemnie sporządzony na warunkach Umowy protokół odbioru bądź zdania Pojazdu podpisany przez Strony;
 • Regulamin – niniejszy Regulamin wypożyczalni Envio Rental Car;
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
 • Strony – strony Umowy;
 • Teren Eksploatacji – wyłącznie teren Rzeczpospolitej Polskiej, którego rozszerzenie możliwe jest wyłącznie za pisemną (pod rygorem nieważności) zgodą Envio Rental Car;
 • Umowa – umowa najmu Pojazdu zawierana przez Envio Rental Car z Klientem.

3. Przedmiot Umowy zawieranej z Klientem

3.1. Na podstawie Umowy Envio Rental Car oddaje Klientowi w najem Pojazd szczegółowo określony w Umowie, na czas wskazany w Umowie, a Klient bierze w najem Pojazd, akceptując warunki najmu Pojazdu wskazane w Umowie oraz w niniejszym Regulaminie.

4. Klient

4.1. Klient zawierając Umowę oświadcza jednocześnie, iż:

4.1.1. posiada odpowiednie uprawnienia do kierowania Pojazdem na terenie Rzeczypospolitej przez okres co najmniej 3 (słownie: trzech lat);

4.1.2. ma ukończone 21 (słownie: dwadzieścia jeden) lat, chyba że Envio Rental Car odstąpiło od wymogu ukończenia przez Klienta 21 (słownie: dwudziestu jeden) lat;

4.1.3. posiada odpowiednie środki do zapłaty Czynszu.

4.2. Envio Rental Car zastrzega sobie prawo do weryfikacji Klienta przed zawarciem Umowy w dostępnych wyszukiwarkach i systemach, a w razie pozyskania negatywnych opinii dotyczących Klienta, prawo do odmowy zawarcia Umowy z Klientem.

5. Ubezpieczenie Pojazdu

5.1. Wszystkie Pojazdy oferowane przez Envio Rental Car posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej ważne m.in. na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

5.2. Envio Rental Car jest uprawniony do używania i oddawania do używania Pojazdów na mocy zawartej umowy leasingu.

6. Wydanie Pojazdu

6.1. Envio Rental Car wydaje Pojazd Klientowi w dniu wskazanym w Umowie (dalej jako: „Dzień przekazania”), a Klient zobowiązany jest odebrać Pojazd w Dniu Przekazania, w godzinach 08:00 – 16:00.

6.2. Miejscem wydania Pojazdu jest siedziba Envio Rental Car, chyba że Strony uzgodnią inne miejsce wydania Pojazdu.

6.3. Wydanie Pojazdu zostanie potwierdzone pisemnym Protokołem zatwierdzonym przez Strony.

6.4. Klient odbiera Pojazd czysty w środku i na zewnątrz, w stanie umożliwiającym jego prawidłową eksploatację, posiadający kompletne wyposażenie, dokumenty i jeden komplet kluczy, sprawny technicznie, bez wad fizycznych i prawnych, z pełnym zbiornikiem paliwa, posiadający ubezpieczenie OC.

6.5. Klient zobowiązany jest szczegółowo zapoznać się ze stanem Pojazdu i zawierając Umowę potwierdza jego stan. Wszelkie zastrzeżenia dotyczące stanu Pojazdu, możliwe do stwierdzenia przez Klienta, powinny zostać zgłoszone Envio Rental Car przed wydaniem Pojazdu w Dniu Przekazania i podpisaniem Protokołu odbioru.

7. Teren eksploatacji Pojazdu

7.1. Pojazd może być eksploatowany przez Klienta wyłącznie na Terenie Eksploatacji oraz wyłącznie osobiście przez Klienta.

7.2. W przypadku konieczności eksploatacji Pojazdu poza Terenem Eksploatacji Klient obowiązany jest uzyskać zgodę Envio Rental Car. Teren, na którym Pojazd może być eksploatowany Strony wskażą w Umowie.

8. Czas Najmu Pojazdu

8.1. Czas najmu każdorazowo określa Umowa. Zmiana okresu najmu wymaga zgody Envio Rental Car.

8.2. Czas najmu może zostać przedłużony wyłącznie za zgodą Envio Rental Car.

8.3. Envio Rental Car może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym, przesyłając stosowne oświadczenie o wypowiedzeniu w formie pisemnej lub dokumentowej, w sytuacji gdy Klient:

8.3.1. korzysta z Pojazdu w sposób sprzeczny przeznaczeniem Pojazdu, Umową lub Regulaminem;

8.3.2. zaniedbuje Pojazd;

8.3.3. udostępnia Pojazd osobom trzecim bez zgody Envio Rental Car;

8.3.4. podał nieprawdziwe dane w trakcie zawierania Umowy jak i korzystania z Pojazdu.

8.4. Jeżeli Klient nie zwróci Pojazdu w wyznaczonym terminie, Envio Rental Car może odebrać Pojazd na koszt Klienta.

8.5. Jeżeli w czasie obowiązywania Umowy Pojazd ulegnie uszkodzeniu w ten sposób, że nie będzie możliwe jego używanie przez Klienta i jednocześnie nie zajdą przesłanki do wypowiedzenia Umowy przez Envio Rental Car, Envio Rental Car może udostępnić Klientowi samochód zastępczy.

9. Czynsz i płatności

9.1. Najpóźniej w Dniu Przekazania Klient zobowiązany jest dokonać płatności na rzecz Envio Rental Car za cały Czas Najmu z góry w wysokości wskazanej w Umowie.

9.2. Zapłata przez Klienta pełnej kwoty Czynszu w Dniu Przekazania stanowi warunek wydania Pojazdu Klientowi.

9.3. W przypadku przedłużenia Umowy w trakcie jej obowiązywania, Klient jest zobowiązany do uiszczenia pełnej kwoty Czynszu przed rozpoczęciem okresu przedłużenia Okresu Najmu.

9.4. Klient dokonuje płatności Czynszu oraz innych opłat w sposób przez siebie wybrany spośród poniższych:

9.4.1. kartą płatniczą;

9.4.2. przelewem internetowym;

9.4.3. blikiem;

9.4.4. gotówką;

9.4.5. kartą płatniczą z użyciem terminala znajdującego się w siedzibie Envio Rental Car.

10. Zabezpieczenie

10.1. Na zabezpieczenie zapłaty Czynszu, kar umownych oraz wszelkich roszczeń Envio Rental Car, w Dniu Przekazania Klient wpłaci na rzecz Envio Rental Car kaucję w wysokości ustalonej w Umowie. Envio Rental Car jest uprawniony do potrącenia przysługujących mu wierzytelności wobec Klienta z wpłaconej przez Klienta Kaucji.

10.2. Kaucja wpłacona przez Klienta, po dokonaniu ewentualnych potrąceń, zostanie zwrócona Klientowi w terminie 7 (słownie: siedmiu) dni od dnia zwrotu Pojazdu.

10.3. Jeżeli będzie to uzasadnione okolicznościami, w tym w szczególnie wynikami wywiadu, o którym w mowa w pkt. 4.2. niniejszego Regulaminu, Envio Rental Car przysługuje prawo uzależnienia zawarcia Umowy od złożenia przez Klienta zabezpieczenia ponad kwotę kaucji, o której mowa w pkt. 10.1. niniejszego Regulaminu.

11. Obowiązki i odpowiedzialność Klienta

11.1. W Okresie Najmu Klient jest zobowiązany do:

11.1.1 użytkowania Pojazdu z należytą starannością, a także do zwrotu Pojazdu w Dniu Zwrotu w takim samym stanie, w jakim znajdował się w chwili wydania go Klientowi;

11.1.2. użytkowania Pojazdu w sposób określony w Umowie, w tym z zachowaniem limitu kilometrów określonego w Umowie oraz odpowiadający właściwościom i przeznaczeniu Pojazdu;

11.1.3. zamykania Pojazdu, włączania urządzeń antykradzieżowych oraz zabezpieczenia poza Pojazdem kluczyków do Pojazdu przy każdorazowym wyjściu z Pojazdu;

11.1.4. parkowania Pojazdu, jeżeli jest to możliwe, na parkingach strzeżonych;

11.1.5. wykonywania podstawowej kontroli Pojazdu, obejmującej w szczególności kontrolę prawidłowego ciśnienia w oponach i działania świateł;

11.1.6. zapoznania się z dokumentacją Pojazdu i używania Pojazdu w sposób zgodny z jego instrukcją użytkowania;

11.1.7. stosowania w Pojeździe odpowiedniego rodzaju paliwa zgodnie z informacją podaną przy wlewie paliwa lub instrukcji obsługi Pojazdu;

11.1.8. niezwłocznie zawiadomić Envio Rental Car o nieprawidłowościach w pracy Pojazdu, a także do zawiadomienia Envio Rental Car o uszkodzeniu, unieruchomieniu lub zniszczeniu Pojazdu;

11.1.9. zapłaty mandatów, innych kar lub opłat wynikających z naruszenia powszechnie obowiązujących przepisów prawa, z przyczyn, za które Klient ponosi odpowiedzialność;

11.1.10. ponoszenia kosztów paliwa/prądu elektrycznego zużytego podczas używania Pojazdu oraz kosztów płynu do spryskiwaczy szyb;

11.1.11. nie oddawania Pojazdu osobie trzeciej do używania, w podnajem lub dzierżawę;

11.1.12. nie dokonywania czynności zabronionych przez Envio Rental Car z użyciem Pojazdu, w szczególności zabronione jest:

11.1.12.1. palenie tytoniu lub innych substancji w Pojeździe;

11.1.12.2. używanie Pojazdu do uruchamiania innych pojazdów, a także holowanie innych pojazdów, przyczep lub jakichkolwiek innych rzeczy;

11.1.12.3. dokonywanie w Pojeździe przeróbek lub zmian;

11.1.12.4. przekraczanie dopuszczalnej ładowności Pojazdu;

11.1.12.5. używanie Pojazdu w wyścigach, rajdach, zawodach, a także jazdy po torach wyścigowych (nie biorąc udziału w zawodach);

11.1.12.6. przewożenie w Pojeździe zwierząt;

11.1.12.7. oklejanie Pojazdu jakimikolwiek materiałami;

11.1.12.8. przewożenie Pojazdem materiałów lub substancji mogących powodować zniszczenie, uszkodzenie, zabrudzenie Pojazdu, lub mogących narazić na niebezpieczeństwo pasażerów Pojazdu;

11.1.12.9. prowadzenie Pojazdu w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych, lub innych substancji mogących wpływać na świadomość lub zdolność psychomotoryczną Klienta;

11.1.12.10. wykorzystywanie Pojazdu w celach zarobkowych.

11.2. Klient zobowiązany jest na własny koszt i ryzyko dokonać niezbędnych badań stanu zdrowia określających możliwość używania Pojazdu. Envio Rental Car nie ponosi odpowiedzialności za ich prawidłowość i rzetelność, a ponadto w przypadku jakichkolwiek zdarzeń losowych spowodowanych stanem zdrowia Klienta lub innymi zdarzeniami (w tym losowymi), odpowiedzialność Envio Rental Car jest wyłączona.

11.3. Envio Rental Car będzie przysługiwało prawo do dochodzenia od Klienta kary umownych w razie:

11.3.1. złożenia przez Klienta oświadczenia wskazanego w pkt. 4.1. niniejszego Regulaminu niezgodnego z prawdą;

11.3.2. naruszenia przez Klienta pkt 7.1. Regulaminu;

11.3.3. wypowiedzenia Umowy przez Envio Rental Car z przyczyn wskazanych w pkt 8.3. Umowy;

11.3.4. naruszenia przez Klienta jakiegokolwiek zobowiązania wskazanego w pkt. 11.1. niniejszego Regulaminu w wysokości 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych) za każdy dzień, w którym trwa owe naruszenie. Dochodzenie przez Envio Rental Car kary umownej na podstawie niniejszego punktu nie stoi na przeszkodzie dochodzenia przez Envio Rental Car od Klienta odszkodowania na zasadach ogólnych przewyższającego wysokość kary umownej.

12. Uszkodzenia, awarie, kradzież

12.1. W przypadku uszkodzenia lub awarii technicznej Pojazdu Klient ma obowiązek zabezpieczenia Pojazdu lub jego pozostałości oraz niezwłocznego zgłoszenia Envio Rental Car uszkodzenia/awarii w tym przekazania wszelkich informacji dotyczących stanu Pojazdu oraz miejsca postoju.

12.2.Klient nie ma prawa dokonywać żadnych napraw lub holowania Pojazdu bez zgody Envio Rental Car. W przypadku pozostawienia poza miejscem zwrotu Pojazdu niesprawnego lub uszkodzonego z winy Klienta, Klient ponosi koszt holowania Pojazdu w wysokości 500,00 PLN (słownie: tysiąc pięćset złotych) brutto. Powyższe nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Envio Rental Car odszkodowania na zasadach ogólnych przekraczającego wysokość naliczonej opłaty.

12.3. Klient jest zobowiązany do zapłaty wszelkich należności wynikających ze szkód powstałych w Pojeździe, w tym w jego elementach zewnętrznych i elementach wyposażenia wnętrza Pojazdu, spowodowanych przez Klienta. W przypadku powstania szkody Klient jest zobowiązany do pokrycia kosztów naprawy Pojazdu w pełnej wysokości. Wysokość kosztów naprawy Pojazdu ustalana będzie na podstawie kosztorysu sporządzonego przez autoryzowany serwis Pojazdu.

12.4. W przypadku powstania szkody w Pojeździe Klient jest zobowiązany do:

12.4.1. pokrycia kosztów naprawy Pojazdu w pełnej wysokości, w sytuacji, gdy ubezpieczyciel odmówi wypłaty odszkodowania;

12.4.2. w sytuacji, gdy wartość naprawy Pojazdu będzie przewyższać kwotę przyznanego przez ubezpieczyciela odszkodowania – do pokrycia różnicy między tymi kwotami;

12.4.3. zwrócenia Envio Rental Car kwoty równej kwocie kaucji w wysokości określonej w Umowie tytułem udziału własnego w powstałej szkodzie w Pojeździe.

12.5. W przypadku uszkodzenia Pojazdu z przyczyn leżących po stronie nieznanej osoby trzeciej, Klient zobowiązany jest do podjęcia wszelkich niezbędnych działań zmierzających do ustalenia sprawcy i zabezpieczenia dowodów mogących przyczynić się do ustalenia odpowiedzialności sprawcy.

12.6. W przypadku kradzieży Pojazdu, uszkodzenia, kolizji lub wypadku, obowiązkiem Klienta jest niezwłoczne powiadomienie o tym fakcie Envio Rental Car. Dodatkowo Klient zobowiązany jest współdziałać z zakładem ubezpieczeń w zakresie niezbędnym do likwidacji szkody, w szczególności dostarczyć wszelkie dokumenty wymagane przez ubezpieczyciela.

12.7. W przypadku kradzieży Pojazdu Klient zobowiązany jest również niezwłocznie zwrócić Envio Rental Car kluczyki i dokumenty Pojazdu.

12.8. W przypadku uszkodzenia/kradzieży Pojazdu z przyczyn leżących po stronie znanej osoby trzeciej, Klient zobowiązany jest do:

12.8.1. niezwłocznego zgłoszenia Envio Rental Car każdego wypadku lub uszkodzenia Pojazdu;

12.8.2. nieakceptowania roszczeń osób trzecich;

12.8.3. wezwania na miejsce zdarzenia Policji i przekazania protokołu policyjnego Envio Rental Car;

12.8.4. dostarczenia Envio Rental Car wypełnionego i potwierdzonego druku zgłoszenia kradzieży/wypadku lub kompletnego i podpisanego oświadczenia sprawcy, oraz w miarę możliwości, pełnych danych znanej osoby trzeciej i świadków wypadku oraz dokładnego opisu zdarzenia;

12.8.5. udzielenia wszelkiej niezbędnej pomocy Envio Rental Car oraz jego towarzystwom ubezpieczeniowym w dochodzeniu wszelkich roszczeń lub w sprawach sądowych w związku z kradzieżą/wypadkiem lub szkodą.

12.9. Envio Rental Car ma prawo obciążyć Klienta kosztami:

12.9.1. usunięcia szkód wynikłych z niewłaściwej eksploatacji Pojazdu lub zaniedbaniem Klienta;

12.9.2. utraty wartości rynkowej Pojazdu na skutek jego uszkodzenia z winy Klienta;

12.9.3. zysku utraconego przez Envio Rental Car z tytułu wynajmu Pojazdu wskutek szkód powstałych w Pojeździe z winy Klienta.

12.10. Roszczenie Klientowi przeciwko Envio Rental Car o zwrot nakładów na Pojazd nie przysługuje.

13. Zwrot Pojazdu

13.1. Po zakończeniu Okresu Najmu Klient obowiązany jest do zwrotu Pojazdu w Dniu Zwrotu, w siedzibie Envio Rental Car w godzinach 08:00 – 16:00 w stanie, w jakim znajdował się w chwili wydania go Klientowi co oznacza zwrot Pojazdu:

13.1.1. z pełnym zbiornikiem paliwa lub naładowaną baterią;

13.1.2. w miejscu i w dniu określonym w Umowie;

13.1.3. czystego w środku i na zewnątrz;

13.1.4. wraz z wydanymi do Pojazdu kluczykami, dokumentami i innym wyposażeniem.

13.2. Zmiana terminu i miejsca zwrotu Pojazdu wymaga uprzedniej zgody Envio Rental Car. W razie zwrotu Pojazdu:

13.2.1. w terminie innym niż wskazany w punkcie 13.1.;

13.2.2. w stanie niezgodnym z Umową, w tym w szczególności z widocznymi zabrudzeniami;

Envio Rental Car uprawnione jest do wyznaczenia innego terminu oględzin Pojazdu i sporządzenia protokołu odbiorczego Pojazdu.

13.3. Zwrot Pojazdu zostanie potwierdzony pisemnym Protokołem zwrotu zatwierdzonym przez Strony. Przy podpisywaniu Protokołu zwrotu Strony dokonają weryfikacji stanu Pojazdu na Dzień Zwrotu.

13.4. W przypadku porzucenia Pojazdu przez Klienta, tj. dokonania zwrotu z naruszeniem niniejszego punktu, Klient ponosi odpowiedzialność za szkody w Pojeździe do chwili, gdy Envio Rental Car poweźmie wiadomość o porzuceniu Pojazdu, miejscu jego położenia i możliwy będzie jego odbiór. Umowa ulega rozwiązaniu z chwilą, gdy możliwy będzie odbiór Pojazdu w trybie opisanym w zdaniu poprzedzającym.

13.5. Klient obowiązany jest zwrócić Pojazd i wydane wraz z nim kluczyki, dokumenty i inne wyposażenie w stanie niepogorszonym, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za normalne zużycie Pojazdu będące następstwem prawidłowego używania. Za każdy dzień unieruchomienia Pojazdu na skutek niezwrócenia dokumentów lub kluczyków, Envio Rental Car ma prawo obciążyć Klienta karą umowną w wysokości dwukrotności Czynszu należnego za każdy dzień najmu Pojazdu.

13.6. W przypadku zwrócenia Pojazdu przez Klienta w stanie niezgodnym z Umową oraz niniejszym Regulaminem, Envio Rental Car jest uprawniony do obciążenia Klienta dodatkowymi opłatami w wysokości 100 PLN (słownie: sto złotych) za każdy przypadek naruszenia:

13.6.1. w razie zwrócenia Pojazdu nieczystego w środku i na zewnątrz i konieczności czyszczenia Pojazdu Envio Rental Car;

13.6.2. w razie zwrócenia Pojazdu poza godzinami 08:00 – 16:00;

13.6.3. w razie zwrócenia Pojazdu bez pełnego zbiornika paliwa lub nienaładowaną baterią i konieczności napełnienia zbiornika paliwa lub naładowania baterii przez Envio Rental Car;

13.6.4. w razie obsługi przez Envio Rental Car mandatów karnych nałożonych na Klienta lub osobę trzecią w związku z użytkowaniem Pojazdu;

13.6.5. w razie zwrócenia Pojazdu w soboty oraz dni ustawowo wolne od pracy;

14. Postanowienia szczególne obowiązujące w umowie zawieranej z Konsumentem

14.1. Postanowienia niniejszego punktu znajdują zastosowanie wyłącznie do Umów zawieranych z Klientami będącymi konsumentami.

14.2. Klient będący Konsumentem ponosi odpowiedzialność wskazaną w Regulaminie, wyłącznie jeśli podstawą tej odpowiedzialności stanowi zdarzenie, za które ponosi on odpowiedzialność na zasadach ogólnych określonych Kodeksie Cywilnym.

14.3. Spory wynikłe lub pozostające w związku z treścią lub wykonaniem Umowy poddane zostaną rozstrzygnięciu właściwych sądów powszechnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

14.4. Zgodnie z treścią art. 38 pkt 12 ustaw o prawach konsumenta (t. j. Dz.U. z 2017, poz. 683 ze zm.) Klientowi będącemu Konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, lub przedłużenia Umowy w związku z jej zawarciem na odległość lub poza lokalem Envio Rental Car.

15. Odstąpienie i reklamacja

15.1. Klient nie ma możliwości odstąpienia od umowy po opłaceniu zamówienia.

15.2. Reklamacje związane z nieprawidłowym wykonaniem Umowy przez Wynajmującego, w tym związane ze stwierdzeniem wad Pojazdu ograniczających jego przydatność do umówionego użytku lub uniemożliwiających jego używanie, mogą być złożone np. w formie pisemnej na adres wskazany w Regulaminie, lub w formie dokumentowej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: biuro@erc.pl.

15.3. Rozpatrzenie reklamacji następuje po 14 dniach od jej prawidłowego złożenia.

16. Dane osobowe

16.1. Na potrzeby realizacji niniejszej Umowy, Klient udostępnia Envio Rental Car swoje dane osobowe.

16.2. Zakres udostępnianych danych obejmuje: imię/imiona i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego, wiek, informacje o posiadanych uprawnieniach do prowadzenia pojazdów, które to dane są niezbędne do wykonywania obowiązków Stron.

16.3. Dane osobowe będą przetwarzane przez Envio Rental Car, gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Envio Rental Car – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO – za które uznaje się wykonywanie Umowy, zapobieganie oszustwom, zapewnienie bezpieczeństwa, stosowanie wewnętrznych procesów nadzoru zgodności z prawem, a ponadto ustalanie, dochodzenie i obronę przed roszczeniami. Okres przetwarzania danych zależeć będzie od celu przetwarzania – w przypadku przetwarzania dla celów realizacji Umowy dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla jej wykonania, zaś w przypadku ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – do momentu przedawnienia się roszczeń z tego tytułu.

16.4. Administratorem danych osobowych jest Envio Rental Car. Klient ma prawo do żądania dostępu do danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia danych. Klient może cofnąć wyrażoną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej cofnięciem. Klient ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w przypadku przetwarzania danych osobowych w sposób naruszający przepisy RODO.

16.5. Dane osobowe Klienta, będą przekazywane przez Envio Rental Car na wszelkie żądania organów administracji publicznej w związku z zapytaniem organu wystosowanym na skutek podejrzenia popełnienia/ popełnienia wykroczenia/ przestępstwa lub deliktu administracyjnego w okresie najmu Pojazdu.

16.6. Pojazdy Envio Rental Car wyposażone są w urządzenia lokalizujące Pojazd oraz przetwarzające dane o bieżącej lokalizacji Pojazdu, do których Envio Rental Car ma dostęp. Klient korzystający z Usług wyraża zgodę na gromadzenie informacji o bieżącej lokalizacji Pojazdu.

16.7. Uwzględniając ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych oraz stan wiedzy technicznej, koszty wdrażania, zakres, charakter, kontekst oraz cele przetwarzania danych osobowych, Envio Rental Car w zakresie w jakim Klient powierza mu dane do przetwarzania oświadcza, iż wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, mające na celu zabezpieczenie przetwarzania danych osobowych, które są mu powierzane.

17. Postanowienia Końcowe

17.1.  Podział Regulaminu na punkty oraz nadanie poszczególnym punktom tytułów ma jedynie znaczenie porządkujące i nie powinny wpływać na ich wykładnię.

17.2.  W sprawach nieuregulowanych w Umowie i Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności postanowienia Kodeksu Cywilnego.

17.3.  Regulamin w powyższym brzmieniu obowiązuje od dnia 01 kwietnia 2021 r.

17.4.  Wszelkie, uwagi, opinie oraz informacje można kierować za pomocą zakładki KONTAKT znajdującej się na stronie www.erc.pl/kontakt

Zapewnimy komfort niezależnie od warunków

Nasza flota składa się z solidnych i bezpiecznych samochodów z segmentu premium. Dzięki temu możesz podróżować komfortowo i bez dodatkowych zmartwień.

Wynajmij pojazd

Ta strona wykorzystuje pliki cookies
OK